• UE

Budżet Państwa

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie – Collegium Medicum uczestniczył w programie podnoszenia jakości kształcenia praktycznego na kierunkach medycznych.

Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój została podpisana 1 kwietnia 2016 roku (nr POWR.05.03.00-00-0011/15-00). Projekt był realizowany do 30 czerwca 2023 roku.

Głównym celem projektu była poprawa jakości nauczania na kierunku lekarskim i pielęgniarstwo Wydziału Nauk Medycznych (po zmianie Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu/Szkoła Zdrowia Publicznego) UWM poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, którego głównym elementem było stworzenie Centrum Symulacji Medycznej.

Wartość dofinansowania ze środków budżetu Państwa w wysokości 2.721.618,69 zł.

W celu osiągnięcia założeń projektu zrealizowano trzy zadania.

Zadanie 1: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej.

W ramach zadania przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń w budynku ówczesnego Wydziału Nauk Medycznych przy ul. Warszawskiej 30 (budynek nr 3) do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej, w tym uwzględniono dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 2: Utworzenie oraz wyposażenie pracowni wysokiej i niskiej wierności w Centrum Symulacji Medycznej.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do specjalistycznych sal zgodnie z przeprowadzonym audytem oceniającym Centra Symulacji Medycznych oraz zdiagnozowanymi potrzebami Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W ramach projektu utworzono i wyposażono następujące pracownie dydaktyczne: 

Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW):

 • 1 blok operacyjny,
 • 1 sala intensywnej terapii,
 • 1 sala szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • 1 symulator karetki,
 • 1 sala porodowa,
 • 1 sala pielęgniarska,
 • 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania.

Sale Symulacji Niskiej Wierności (SSNW):

 • 1 sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych,
 • 1 sala symulacji z zakresu BLS,
 • 1 sala symulacji z zakresu ALS,
 • 1 pracownia nauki umiejętności technicznych,
 • 1 pracownia nauki umiejętności chirurgicznych.

Pozostałe Sale Dydaktyczne:

 • 1 sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • 1 sala do ćwiczeń umiejętności położniczych,
 • 1 sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi,
 • 2 sale egzaminu OSCE.

Zadanie 3: Przygotowanie i realizacja Programu Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie.

W ramach zadania 3 opracowano i wdrożono Program rozwojowy, w tym zrealizowano zajęcia dydaktyczne w Centrum Symulacji Medycznej, a także zatrudniono instruktorów symulacji medycznej i techników obsługujących CSM, którzy objęci zostali określonym wsparciem w ramach projektu. Dla pracowników dydaktycznych realizujących zajęcia na kierunku lekarskim i kierunku pielęgniarstwo zorganizowano szkolenia w zakresie symulacji medycznej. Studenci w ramach projektu uczestniczyli m.in. w lokalnych zawodach symulacji medycznej. Zwycięskie zespoły brały udział w zawodach ogólnopolskich.

Jednostką odpowiedzialną za organizację nauczania symulacyjnego jest Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej, który znajduje się przy al. Warszawskiej 30 w Olsztynie.