• UE

Fundusze UE

Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Głównym celem projektu była poprawa jakości nauczania na kierunku lekarskim i pielęgniarstwo Wydziału Nauk Medycznych (po zmianie Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu/Szkoła Zdrowia Publicznego) UWM poprzez wdrożenie i realizację programu rozwojowego, którego głównym elementem było stworzenie Centrum Symulacji Medycznej. W celu osiągnięcia założeń projektu zrealizowano trzy zadania.

Zadanie 1: Adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej.

W ramach zadania przeprowadzono niezbędne prace adaptacyjne pomieszczeń ówczesnego budynku Wydziału Nauk Medycznych przy ul. Warszawskiej 30 (budynek nr 3) do potrzeb Centrum Symulacji Medycznej, w tym uwzględniono dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

Zadanie 2: Utworzenie oraz wyposażenie pracowni wysokiej i niskiej wierności w Centrum Symulacji Medycznej.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie do specjalistycznych sal zgodnie z przeprowadzonym audytem oceniającym Centra Symulacji Medycznych oraz zdiagnozowanymi potrzebami Wydziału Nauk Medycznych w tym zakresie.

W ramach projektu zostały utworzone i wyposażone następujące pracownie dydaktyczne: 

Sale Symulacji Wysokiej Wierności (SSWW):

 • 1 blok operacyjny,
 • 1 sala intensywnej terapii,
 • 1 sala szpitalnego oddziału ratunkowego,
 • 1 symulator karetki,
 • 1 sala porodowa,
 • 1 sala pielęgniarska,
 • 6 pomieszczeń kontrolnych służących do obserwowania zajęć symulacyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich omawiania.

Sale Symulacji Niskiej Wierności (SSNW):

 • 1 sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych,
 • 1 sala symulacji z zakresu BLS,
 • 1 sala symulacji z zakresu ALS,
 • 1 pracownia nauki umiejętności technicznych,
 • 1 pracownia nauki umiejętności chirurgicznych.

Pozostałe Sale Dydaktyczne:

 • 1 sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich,
 • 1 sala do ćwiczeń umiejętności położniczych,
 • 1 sala ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi,
 • 2 sale egzaminu OSCE.

 

Zadanie 3: Przygotowanie i realizacja Programu Rozwojowego Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie.

W ramach zadania 3 opracowano i wdrożono Program rozwojowy, w tym zrealizowano zajęcia dydaktyczne w Centrum Symulacji Medycznej, a także zatrudniono instruktorów symulacji medycznej i techników obsługujących CSM, którzy zostali objęci określonym wsparciem w ramach projektu. Dla pracowników dydaktycznych realizujących zajęcia na kierunku lekarskim i kierunku pielęgniarstwo zorganizowano szkolenia w zakresie symulacji wysokiej i niskiej wierności, egzaminów OSCE oraz staż w wiodącym Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w kraju. Z kolei studenci uczestniczyli m.in. w lokalnych zawodach symulacji medycznej. Zwycięskie zespoły brały udział w zawodach ogólnopolskich.

W ramach projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

 • liczba wdrożonych programów rozwojowych na uczelniach kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS: 1;
 • liczba pracowników dydaktycznych Wydziału Nauk Medycznych UWM (po zm. WL i WNoZ/SzZP), którzy podnieśli kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania z wykorzystaniem symulacji medycznych: 85;
 • liczba programów rozwojowych uczelni kształcących na kierunkach medycznych opracowanych dzięki wsparciu z EFS: 1;
 • liczba pracowni wysokiej wierności powstałych i wyposażonych w ramach projektu: 6;
 • liczba pracowni niskiej wierności oraz pozostałych pracowni dydaktycznych powstałych i wyposażonych w ramach projektu: 10;
 • Uchwała Rady Wydziału, która zatwierdza program rozwojowy opracowany dzięki wsparciu z EFS: 1.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 17, 313 095,97 PLN w tym:

Wartość dofinansowania ze środków europejskich 14 591 477,28 PLN

Wartość dofinansowania ze środków dotacji celowej 2 721 618,69 PLN